Komiteti është një grup pune këshillues dhe koordinues i kryesuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, që ka si objektiv përmirësimin e procesit të politikës tregtare dhe lehtësimin e tregtisë, nëpërmjet dialogut mes përfaqësuesve të qeverisë, komunitetit të biznesit në Shqipëri dhe grupeve të tjerë të interesuara.

Më shumë...